Hotarari aprobate

 
..............................................................................................................................................                                         

 

HOTARAREA nr.  1 / 07.03.2013

 privind  aprobarea programului de activitate  si BVC-ului pentru anul 2013 

Art.1 Se aproba Programul de activitate si BVC-ul pentru anul 2013 asa cum rezulta din documentele sedintei si care constituie anexa la prezenta hotarare.

         Art.2 Se mandateaza d-na Aurora Mitru  pentru a efectua demersurile necesare depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei. 

Art.3 In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea Nr. 297 / 2004 privind piata de capital , se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 25.03.2013.

         Art.4 Prezenta hotarâre va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie. 

  

HOTARAREA nr.  2 / 07.03.2013

 privind competentele PCA , DG si DGA referitor la credite  si  ipoteci 

            Art.1 Actionarii societatii , convocati statutar si reuniti astazi  07.03.2013 la sediul societatii , au hotarat  urmatoarele :

 Imputernicirea D-lui Ovidiu Cernega – Presedinte al Consiliului de Administratie , a D-nei Elena Costin – Director General si a D-lui Constantin Butucaru in calitate de Director General Adjunct  al SC ATLAS SA Galati, impreuna sau separat , pentru a semna contractele de credit si leasing , contractele de garantii aferente, amendamentele la contractele de credit si de garantie precum si orice alte documente necesare si in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat intre parti in legatura cu acestea. 

Semnatura acestora va angaja in mod legal societatea , iar specimenul de semnatura al persoanelor desemnate este urmatorul :

     D-l   Ovidiu Cernega             __________________________  

     D-na Elena Costin                 __________________________

     D-l   Constantin Butucaru      __________________________  

Prezentul specimen de semnatura a fost emis astazi 07.03.2013,in prezenta actionarilor intruniti la AGOA.

         Art.2 Se mandateaza d-na Aurora Mitru  pentru a efectua demersurile necesare depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei. 

Art.3 In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea Nr. 297 / 2004 privind piata de capital , se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 25.03.2013.

        Art.4 Prezenta hotarâre va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie. 

 ...............................................................................................................................................

 

           HOTARARI ADOPTATE DE CATRE ADUNAREA GENERALA          ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR IN ANUL  2012

 

 

HOTARAREA nr. 1 / 21.03.2012

privind  suplimentarea Programului de investitii pentru anul 2011

 

Art.1 Se aproba suplimentarea Programului de investitii  pentru anul 2011 cu suma de 233.441 lei  asa cum rezulta din documentele sedintei si care constituie anexa la prezenta hotarare.

       Art. 2 Se mandateaza D-na Mitru Aurora, pentru a efectua demersurile necesare depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei. , Partea a - IV a.

Art.3 In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea Nr. 297 / 2004 privind piata de capital , se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 06.04.2012.

Art.4 Prezenta hotarâre va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie.

 

HOTARAREA nr.  2 / 21.03.2012

privind  aprobarea programului de activitate  si  BVC-ului pentru anul 2012

           

Art.1 Se aproba Programul de activitate si BVC-ul pentru anul 2012 asa cum rezulta din documentele sedintei si care constituie anexa la prezenta hotarare.

         Art.2Se mandateaza d-na Aurora Mitru  pentru a efectua demersurile necesare depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art.3 In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea Nr. 297 / 2004 privind piata de capital , se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 06.04.2012.

Art.4 Prezenta hotarâre va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie.

 

HOTARAREA nr. 3 / 21.03.2012

privind prelungirea contractului auditorului financiar

 

Art.1 Se aproba prelungirea , pentru o perioada de 2 (doi) ani , a contractului auditorului financiar SC ALL CONSULTING SRL Galati , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Galati sub numarul J17/458/2006 , CUI 18469892  , reprezentata de D-na Danaila Angelica-Administrator.

Art.2 Se mandateaza d-na Aurora Mitru pentru a efectua demersurile necesare depunerii prezentei hotarâri la Oficiul Registrului Comertului Galati.

Art.3 In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea Nr. 297 / 2004 privind piata de capital , se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 06.04.2012.

Art.4 Prezenta hotarâre va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie.
 

HOTARAREA nr. 4 / 27.04.2012

privind aprobarea situatiilor financiare de inchidere a exercitiului financiar 2011

Art.1 Se aproba Raportul Consiliului de Administratie  pentru anul 2011 .

Art.2 Se aproba situatiile financiare de inchidere a exercitiului financiar al anului 2011 asa cum rezulta din documentele prezentate în cadrul sedintei si care constituie anexa la prezenta hotarare.

           Art.3 Se aproba repartizarea profitului net de 187.739 lei , realizat in exercitiul financiar 2011 , dupa cum urmeaza :

·       Fond de rezerva                                                                                  13.958 lei

·       Alte rezerve – ca surse proprii de finantare                                   173.781  lei

Art.4 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitarea functiei in anul fiscal 2011.

Art.5 In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea Nr. 297 / 2004 privind piata de capital , se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 16.05.2012.

          Art.6Se mandateaza d-na Aurora Mitru pentru a efectua demersurile necesare privind depunerea prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

HOTARAREA nr. 5 / 27.04.2012

privind incetarea mandatului de administrator al D-lui Trandaf Dan Mugurel

           

Art.1 AGOA ia act de demisia D-lui Trandaf Dan Mugurel din functia de administrator al ATLAS SA Galati si aproba incetarea mandatului si eliberarea din functie a acestuia .

Art.2 In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea Nr. 297 / 2004 privind piata de capital , se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 16.05.2012.

Art.3 Se mandateaza d-na Aurora Mitru pentru a efectua demersurile necesare depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art.4 Prezenta hotarâre va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie.


HOTARAREA nr. 6 / 27.04.2012

privind  aprobarea programului de investitii pentru anul 2012

           

Art.1 Se aproba Programul de investitii pentru anul 2012 , pana la concurenta sumei de 5.113.947 lei , asa cum rezulta din documentele prezentate în cadrul sedintei si care constituie anexa la prezenta hotarare.

Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru a  aproba modificarea structurii Programului de Investitii pentru anul 2012 , in cadrul valorii aprobate , in functie de cerintele reale ale pietei.

Art.2 In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea Nr. 297 / 2004 privind piata de capital , se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 16.05.2012.

Art.3 Se mandateaza d-na Aurora Mitru pentru a efectua demersurile necesare depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art.4 Prezenta hotarâre va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie.


HOTARÂREA nr. 7 / 12.12.2012

 privind numirea d-lui Roca Iosif
                                                 in functia de administrator
                                           

 Art.1 Se numeste Dl. Roca Iosif - cetatean roman , legitimat cu CI seria GL, nr. 497500 , CNP 1530421170387 , nascut in comuna Faraoani , judetul Bacau si avand domiciliul in Galati , Str. Tecuci Nr. 3 , bloc V 3 , ap.12 , in functia de administrator  cu puteri depline la SC ATLAS SA Galati , pentru fractiunea de mandat cuprinsa intre 12.12.2012 -  01.05.2015. 

             Art.2 Avand in vedere componenta actuala a consiliului de administratie  , se aproba incheierea actului aditional la contractul de administrare si se imputerniceste Dl. Simion Relu - reprezentantul actionarului majoritar , pentru a reprezenta societatea si a semna , in numele acesteia , actul aditional.  

 Art.3 Se mandateaza d-na Aurora Mitru pentru a efectua demersurile necesare privind depunerea prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al României. 

            Art.4 Se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 31.12.2012.  

Art.5 Prezenta hotarâre va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie.

 

 

 
Open Web Design